logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov
Ľudový kroj

Ľudový kroj možno označiť ako tradičný odev príslušníkov národov, etnických skupín či regionálnych, alebo lokálnych spoločenstiev. V našich zemepisných šírkach ide najmä o odev vidieckeho obyvateľstva, ktoré bolo späté s poľnohospodárskym spôsobom života. Avšak pojem ľudový odev má širšie vymedzenie, do ktorého sa zaraďuje napríklad robotnícky odev i odev zemiansky.

V priebehu vývoja ľudstva prechádzal ľudový odev taktiež rôznymi vývinovými etapami. Vzhľadom na skutočnosť, že s prvou dokumentáciou a výskumom ľudového odievania sa začalo až v 18. storočí a následne sa rozvíjal i v priebehu 19. a 20 storočia, nevieme detailne popísať ľudový odev starších období.

Ako jeden z medzníkov vo výskume možno označiť obdobie národného obrodenia v 19. storočí a následný záujem o všetky druhy ľudovej kultúry materiálnej i duchovnej. V tomto období sa začal ľudový odev označovať pojmom kroj, ktorý manifestoval národné povedomie. Dôležitú úlohu v uchovávaní a výskume ľudového odevu zohralo i neskoršie zakladanie múzeí, ktoré svojimi bádateľskými a zberateľskými aktivitami vo veľkej miere prispeli k zachovaniu ľudového odevu.

Pre ľudový odev na území Slovenska je príznačná bohatá rozmanitosť a najmä výrazná znaková špecifikácia. Vznik a vývoj nášho odevu bol bezprostredne determinovaný prírodnými a spoločensko - ekonomickými faktormi, ktoré vplývali na materiálové zloženie i jeho umelecké stvárnenie. Iné materiály sa používali v rovinatých oblastiach a iné zasa v regiónoch podhorských.

Vplyvom feudalizmu dochádzalo k narastaniu triednych rozdielov, čo malo svoj podiel i na diferencovaní sa prostredníctvom odevu v spoločenskom prežívaní. No i napriek postupnej diferenciácii spoločenských vrstiev dochádza i ku vzájomnému prelínaniu jednotlivých odevných prvkov. Jedným z prameňov postupného ovplyvňovania ľudového kroja módnymi trendmi odievania bohatých vrstiev obyvateľstva bolo zamestnávanie bežných ľudí na šľachtických dvoroch.

V 18. storočí dochádzalo i ku rôznym zákazom a príkazom týkajúcich sa odievania poddaných a remeselníkov, aby sa nepotláčali rozdiely medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva. Ďalším dôvodom bolo i zachovanie regionálnych a lokálnych špecifík ľudového kroja kvôli ľahšej identifikácii obyvateľstva napríklad pri útekoch poddaných.

I napriek viacerým možným vplyvom na zmeny v ľudovom odeve možno na základe bádania a výsledkov výskumov tvrdiť, že i v súčasnom prevedení ľudového odevu nachádzame archaické súčasti odevov.

Autor

publikované: 2019-09-10