logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Mužská krojová košeľa MAREK

Vyšívacie stehy a techniky.

Ďalšie stehy vyšívané podľa počítaných nití, a to predný, zadný, stonkový, mešterka, formovací steh, krivinka, krokvička, pokladáme za doplnkové ozdobné techniky. Vyšivajú sa v tvare liniek, drobných prvkov, motívčekov a pásikov a do pĺňajú a dotvárajú omamentálne kompozície. Predný a zadný steh patria k najjednoduchším základným technikám.

Vyšívali sa buď do tvaru liniek, alebo sa nimi vytvárali dopĺňajúce motívy, ako vetvičky, stromčeky, baranie rožky, hviezdičky, kurie ritky, žabie očká a pod. Stonkovým stehom sa vyšívali rovné linky. Väčší význam a širšie uplatnenie získal vo výšivke podľa predkresleného vzoru. Mešterkou sa začist'ovali a ukončovali okraje textílií, spevňovali a lemovali sa ňou pásy výšivky vyšívanej vo vytiahnutých nitiach (ažúrka, hrachovinka alebo výrez).

Formovacím stehom sa dopĺňala hladkovaná a výrezová technika. Vyšíval sa v dvoch až troch súbežných linkách, pričom delil, prípadne kontúroval motívy. Krokvička a krivínka V tvare liniek lemovali kompozíciu. Krivinkou sa vytvárali aj drobné kvietky, vetvičky a stromčeky.

Mešterka.

Šije sa sprava doľava bez vytiahnutia nití alebo vo dvoch súbežne vytiahnutých nitiach. Nite sa naberajú ihlou a obtáčajú zadným stehom striedavo raz na hornej a raz na dolnej linke. Keď sa prechádza z dolnej linky na hornú, ihla sa vypichuje vodorovne nahor, keď sa prechádza z hornej na dolnú, vypichuje sa krížom sprava naľavo.

Formovanie.

Stehy formovania sú podobné zadným stehom. Šijú sa vo dvoch, troch alebo štyroch súbežných linkách v šikmom smere tak, že sa šije steh prvého až štvrtého riadka za sebou. Stehy sa ukladajú uhlopriečne cez dve alebo tri nite plátna.

Predný steh.

Šije sa sprava doľava. Ihla sa vpichuje a vypichuje v pravidelných vzdialenostiach podľa počítania nití alebo podľa odhadu.

Zadný steh.

Šije sa smerom sprava doľava. Ihlou sa naberá rovnaký počet nití tkaniny dozadu i dopredu tak, že sa naberú najprv zadné nite a ihla sa vypichne vpredu po odrátaní rovnakého počtu nití. Rovnakým spôsobom sa pomocou zadného stehu vytvárajú ozdobné prvky, napr. žabie očká, baranie rožky.

Stonkový steh.

Stonkovým stehom sa vyšívajú ozdobné linky buď podľa počítania nití, alebo podľa predkreslenía. Šije sa zľava doprava. Ihlou sa naberá vždy rovnaký počet nití, alebo sa vypichuje odhadom v rovnakej vzdialenosti tesne pri predchádzajúcom stehu nad alebo pod položenou niťou z ihly.

Krívinka.

Šije sa v rovnej linke sprava doľava. Prvý steh sa položí v šíkmom smere zhora nadol, zľava doprava. Ihlou sa naberie vodorovným smerom sprava doľava dvojnásobný počet nití. Ďalej sa postupuje opačne tak, že sa niť vedie nahor smerom zľava doprava a opäť sa vypichne vo vodorovnom smere.

Krokvička.

Šije sa podľa počítania nití vodorovným smerom zľava doprava. Stehy sa kladú krížom cez seba, pričom sa raz jeden a raz druhý steh o polovicu nití posúva smerom do prava. Na ihlu sa preto naberá pámy počet nití.

Výšivka podľa predkresleného vzoru.

Do druhej skupiny techník vyšívania zaraďujeme také, pri ktorých sa stehy ukladajú na textilný materiál podľa vopred vyznačených línii. Výšivku podľa predkresleného vzoru charakterizuje voľne komponovaný, prevažne rastlinný ornament. V období nástupu tenkých továrenských materiálov sa uplatnila v mnohých oblastiach na Slovensku.

Plný plochý steh (naplno, na pomaľovanie)

je najrozšírenejším stehom v tejto skupine techník vyšívania. Vyšívali sa ním odevné súčasti a bytové textílie takmer na celom Slovensku. Podľa spôsobu ukladania stehu, resp. zapĺňania plochy nakresleného motívu rozlišujeme niekoľko variantov plného stehu. Okrem najznámejšieho, obojstranného plochého stehu poznáme plný úsporný steh, pri ktorom sa vedie niť iba povrchom plátna. Úsporný steh sa šil v oblasti Liptovskej Lúžnej, v Malej Lehote pri Novej Bani a pôvodne aj v okolí Očovej. Na východnom Slovensku v oblasti Vranova, Trebišova a Michaloviec je známy krížený úsporný steh. Šije sa podobne ako predchádzajúci, len s tým rozdielom, že nite sa v strede motívu prekrížia. Vznikne tak kompaktnejší, plastickejší povrch bez presvitania podkladového materiálu. Tento steh sa uplatnil pri vyšívaní väčších motívov.

Za variant plného stehu môžeme pokladať aj techniku „na štichi“, rozšírenú v oblasti Rybian. Ide o krátky obojstranný steh ukladaný na materiál šikmo v súbežných líniách sledujúcich kresbu motívu. Šikmým stehom sa vypĺňala celá plocha motívu, pričom sa striedal smer stehov v jednotlivých linkách.

Slučkovací steh.

Vyšívaný podľa predkresleného vzoru sa uplatnil najmä ako okrajový steh. V tvare okrúhlych aj ostrých zúbkov sa ním ukončovali rukávy na rukávcoch a mužských košeliach, čepce, šatky, zástery a pod. Veľmi obľúbený bol aj v bielej výšivke v spojení s dierkami, gatrami a plnou výšivkou. V oblasti Piešťan sa slučkovací steh vyšíval aj na ploche plátna. Zapĺňali sa ním motívy alebo ich častí.

Plný úsporný steh.

Pri plnom úspornom stehu sa pokrýva iba lícna strana motívu. Na rubovej strane kontúruje motív krátky steh. Šije sa sprava doľava tak, že sa ihlou naberá jedna alebo viac nití plátna raz na jednej, raz na druhej strane buď predkresleného motívu, alebo podľa počítania nití.

Plný plochý steh.

Šije sa husto vedľa seba tak, že sa ihla vpichuje na jednej a vypichuje na protiľahlej strane nakresleného motívu. Na rubovej strane niť pokrýva celú plochu motívu.

Mužská ľudová ľanová košeľa Marek
5.0  ➤ Spolu od 40 ľudí
Mužská krojová košeľa MAREK - vyšívanie pletacou priadzou, detail hruď Mužská krojová košeľa MAREK - vyšívanie pletacou priadzou, límec košele Mužská krojová košeľa MAREK - vyšívanie pletacou priadzou, rukáv Mužská krojová košeľa MAREK - vyšívanie pletacou priadzou, detail zdobenia rukáva
Mužská ľudová košeľa MAREK - rozsah vyšívania: límec + hruď + rukávy Mužská ľudová košeľa MAREK - rozsah vyšívania: límec + hruď Mužská ľudová košeľa MAREK - rozsah vyšívania: hruď + rukávy Mužská ľudová košeľa MAREK - rozsah vyšívania: límec + rukávy

Krojová pánska mužská košeľa sa robila z ľanového plátna. V súčastnosti sa používa bavlnené plátno.

Ručne vyšívané krojové košeľe

Krojové košele vyšívané sú určené hlavne na slávnostné folklórne obrady, akou je svadba - odobierka a čepčenie mladuchy.

Tieto krojové košele sú z bavĺnených látok a výnimočne z ľanového plátna. Krojové súčasti sú Goraský, Liptovský, Terchovský klobúk.

Najčastejšie ich obsahuje Kysucký kroj, Oravský kroj, Terchovský kroj a Liptovský kroj.

Kroje Slovenska.

Roznorodosť ľudového odevu vznikol v závislosti od lokality folklórnej oblasti.

Predaj Kysucká krojová košeľa, Oravská vyšívaná košeľa Liptovské krojové košele Detviansky kroj Horehronské kroje Hontiansky kroj Novohradské kroje Gemerské kroje Spišský kroj Šarišké kroje Zemplínsky kroj.

Región Kysuce - folklór.

Folklórny súbor Kysučan pôsobí v okrese Čadca už desiatky rokov. Vo výbave má kroje z rôznych regiónov Slovenska.

Svadobné obrady. Svadobný kroj.

Svadobný goralský kroj sa skladá z vyšívanej krojovej košele, goralskej vesty a klobúka, súkenných nohavíc a kabanice.

Krížiková výšivka.

Z množstva techník vyšívania podľa počítaných nití prvoradé miesto zaujíma krížikový steh. Patrí medzi najrozšírenejšie a najstaršie techniky v ľudovej výšivke. Zdobili sa ním súčasti odevu aj textílie takmer na celom Slovensku.

Krížikový ornament sa vytváral buď pozitívnym spôsobom, pri ktorom sa motívy vytvárali krížikom (na nevyšitom základe), alebo negatívnym spôsobom, pri ktorom motívy tvorili voľné nevyšité plôšky (vo vyšitom základe). Krížiková Výšivka sa často šila viacfarebne, pričom tvorila kompaktnú plochu.

Bohaté krížikové vzory charakterizovali oblasť západného Slovenska, okolie Nitry, Dolnej Marikovej, Fačkova, Horehronia, horného Liptova, Krupiny a Zemplína.

Krížik sa vyšíval niekoľkými spôsobmi z lícnej strany plátna, a to cez dve až štyri osnovné a útkové nite v závislosti od hrúbky a hustoty podkladu. Výnimku tvorila oblasť Krupiny, kde sa krížik vyšíval z rubovej strany plátna.

Krížik sa veľmi často kombinoval s vrkôčikovým krížikom, ktorý sa odlišoval hustotou ukladania nití a plastickosťou. Vyšíval sa zväčša tam, kde sa ním zapĺňala väčšia plocha. Vyšívaný v jednej aj vo viacerých súbežných linkách často dopĺňal a ohraničoval ornamentálne pásy vytvorené inými technikami (napr. hladkovaním, výrezom a hrachovinkou).

Krížik sa vyšíva sprava doľava cez rovnaký počet osnovných i útkových nití. Prvý steh sa položí zľava doprava uhlopriečne hore. Ihlou sa naberie vodorovným smerom sprava naľavo základný počet nití a vypichne sa. Druhý steh sa položí krížom cez prvý steh, vodorovné sa vypichne sprava naľavo a naberie dvojnásobný počet základných nití. Na rubovej strane vzniká v jednom rade zadný steh a v dru- hom stonkový steh.

CENA: od 99 €
e-shop
www.naozaj.eu

Pri objednávaní v eshope sami rozhodujete o rozsahu zdobenia a ľahko dokážete ovplyviť výslednú cenu.

Produkt je vyrábaný na mieru postavy. Miery zadáte v objednávke eshop.
Dátum dodania závisí od aktuálnych možností výrobcu.
Je vhodné si termín telefonicky ovetiť.

Krojová košeľa "MAREK" je zdobená najstaršou zachovanou technikou - našívanie vzorky pletacou priadzou. Tento spôsob zdobenia sa používal v dobe, keď priemyselne vyrábané vyšívacie bavlnky boli pre pospolitý ľud finančne nedostupné. Preto ich nahradzovali domácky vyrábanou ovčiou priadzou.

Keďže farbená ovčia vlna vďaka živočíšnemu pôvodu "púšťa" farbu, nahradili sme ju syntetickou pletacou priadzou.

Ako základný materiál (látku) je možné použiť bavlnené, alebo ľanové plátno - podľa priania zákazníka.

Košeľu ušijeme na mieru Vašej postavy - bez potreby návštevy krajčírky. Dodáme ju zásielkovou službou.

Košeľa krojová MAREK našívaná vlna
Parametre produktu
 • Základná tkanina: bavlnená tkanina - 100% bavlna (170g/m2) - biele plátno
 • Hustota tkania: osnova 26 nití/cm, útek 23 nití/cm
 • Zrážanlivosť: osnova 6%, útek 4% (pranie 40°C)
 • Zdobenie: pletacia priadza AKRYL